Vilkår for annonsering på Drive.no

VILKÅR FOR PUBLISERING PÅ DRIVE.NO 

Disse vilkårene («Vilkårene») gjelder publisering på DRIVE.no enten ved å overføre data fra andre systemer, ved å la DRIVE overføre data eller å publisere direkte i DRIVE.no.  

Disse Vilkårene aksepteres ved det som skjer først av at det aksepteres per epost at DRIVE skal overføre data til DRIVE.no, ved at data overføres av brukeren selv til DRIVE.no, ved at Vilkårene aksepteres på DRIVE.no, eller at DRIVE.no tas i bruk. Vilkårene anses som en avtale inngått mellom den virksomhet som skal bruke DRIVE («Brukeren») og DRIVE om bruk av DRIVE.no. 

Ved aksept av Vilkårene som nevnt ovenfor bekrefter den som bekrefter Vilkårene eller tar i bruk DRIVE.no at denne har rett til og er bemyndiget til å akseptere Vilkårene og inngå avtale på vegne av Brukeren. Hvis den som aksepterer Vilkårene eller tar i bruk DRIVE.no ikke har slik rett eller myndighet, vil vedkommende bli personlig ansvarlig for eventuelt tap eller kostnader som DRIVE påføres som følge av den urettmessige bruken av DRIVE.no. 

 1. BRUK AV DRIVE.NO 

Brukeren skal bruke DRIVE.no som beskrevet i Vilkårene, som beskrevet på DRIVE.no eller etter de instrukser som DRIVE gir om bruken av DRIVE.no.  

Brukeren forplikter seg til ikke å bruke DRIVE.no på en måte som, direkte eller indirekte, kan konkurrere med DRIVEs interesser, skade DRIVEs varemerke eller omdømmet til DRIVE.  

Brukeren forplikter seg til ikke å eksponere, markedsføre eller på annen måte kommunisere på DRIVE.no, annonsene eller innholdet som eies av tredjeparter som Brukeren ikke har rettigheter til i strid med gjeldende lov, forskrift eller myndighetsvedtak.  

Brukeren godtar at tilgang til visse funksjoner på DRIVE.no kan være begrenset avhengig av de tjenester som er valgt av Brukeren knyttet til DRIVE.no.  

DRIVE har rett til å forhindre og blokkere Brukerens bruk av DRIVE.no dersom DRIVE.no brukes i strid med Vilkårene eller instruksjoner om bruk av DRIVE.no. 

 1. ANNONSER 

Brukeren er selv ansvarlig for å legge ut annonser på DRIVE.no og eller gi DRIVE rett og mulighet til å overføre annonser fra andre systemer som Brukeren har sine annonser i. Brukeren forplikter seg til å overholde DRIVEs krav til de til enhver tid gjeldende annonser, inkludert, men ikke begrenset til det som fremkommer i dette punkt 2.  

Brukeren forplikter seg til å kontrollere at all informasjon i annonser og annen informasjon som legges ut på DRIVE.no er korrekt, inkludert, men ikke begrenset til, dataene som DRIVE beriker annonsene med.  

Brukeren er ansvarlig for at: 

 1. Annonsene krenker ikke opphavsretten eller andre rettigheter til tredjeparter, 
 2. Brukeren innehar alle nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser for annonsene som skal leveres på DRIVE.no, 
 3. annonsene ikke inneholder villedende informasjon, 
 4. annonser som ikke lenger er gjenstand for salg fjernes, og 
 5. det oppgis riktig registreringsnummer for kjøretøyet som annonseres. 

Det tillates kun ett kjøretøy per annonse, og kun annonser for personbiler og varebiler. 

Det vil kunne i tillegg til ovennevnte være vilkår og retningslinjer om bruk av DRIVE.no på DRIVE.no som Brukeren plikter å holde seg og sine brukere oppdatert om og følge.  

DRIVE forbeholder seg retten til å blokkere og forhindre fortsatt spredning av annonser som ikke oppfyller kravene til annonser etter Vilkårene eller andre instrukser og informasjon på DRIVE.no. 

DRIVE gir ingen garanti for at disse vilkårene dekker tredjepartskrav for annonser ved eksport og publisering i andre kanaler enn DRIVE.no, som i sosiale medier. DRIVE kan eksportere annonser til tredjeparter, men DRIVE påtar seg ikke ansvar for om tredjeparter publiserer annonsene eller ikke.  

Brukeren er selv ansvarlig for hvilket finansierings- og forsikringsselskap og andre samarbeidspartnere Brukeren selv benytter og hvordan finansiering markedsføres i annonser.  

Brukeren innehar alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter til den informasjon og de bilder som denne legger inn i annonsene. Når Brukeren publiserer annonser på DRIVE.no, gir Brukeren DRIVE en ikke-eksklusiv, overførbar rett (med rett til å viderelisensiere) til uten vederlag å bruke, reprodusere, distribuere og vise annonsene i forbindelse med levering av DRIVE.no.  

 1. TILGANG OG INNHOLD I DRIVE.NO 

DRIVE gjør DRIVE.no tilgjengelig på et «as is» og «as available» basis. Dette innebærer at DRIVE gir ingen garantier om innholdet i DRIVE.no, funksjonalitet i tjenesten og om tjenesten er tilgjengelig. DRIVE.no leveres som beskrevet i Vilkårene og eventuell informasjon fra DRIVE og på DRIVE.no. 

Dersom levering av DRIVE.no eller forhold hos Brukeren medfører risiko for skade for DRIVE,  DRIVE.no eller for andre kunder av DRIVE, kan DRIVE treffe de tiltak som er nødvendige etter omstendighetene (herunder stengning eller begrense tilgangen til DRIVE.no). Brukeren skal varsles så snart som mulig om eventuelle tiltak som er truffet i forbindelse med DRIVE.no. 

DRIVE har rett til å treffe planlagte tiltak som påvirker DRIVE.nos tilgjengelighet dersom det er nødvendig av tekniske, vedlikeholds-, drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker. DRIVE skal utføre slike tiltak omgående og på en måte som begrenser forstyrrelser. Hvis mulig kan DRIVE varsle Brukeren før tiltak iverksettes og om mulig iverksette planlagte tiltak på et tidspunkt utenfor normal arbeidstid. 

DRIVE har rett til umiddelbart å blokkere Brukerens bruk av DRIVE.no dersom DRIVE med rimelighet anser at Brukerens bruk av DRIVE.no er i strid med Vilkårene, instrukser om DRIVE.no, gjeldende lover, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. DRIVE skal i så tilfelle varsle Brukeren så snart som mulig. 

DRIVE vil bruke underleverandører for å levere DRIVE.no, og DRIVE er ansvarlig for underleverandørenes ytelser i den grad DRIVE er ansvarlig for ytelsene.  

DRIVE gir support ved enkle spørsmål om DRIVE.no på hverdager mellom kl. 0800 og 1600 forutsatt at det er kapasitet til support. Kontaktinformasjon for finnes på DRIVE.no. 

 1. RETTIGHETER 

DRIVE eller DRIVEs underleverandører og lisensgiver har alle rettigheter, herunder immaterielle rettigheter knyttet til DRIVE.no og tjenester fra DRIVE, herunder varemerker, designrettigheter, opphavsrett, databasestrukturer, annen informasjon og bilder enn de Brukeren legger inn i DRIVE.no, og andre rettigheter uavhengig av om disse er registrert eller ikke. Brukeren får ikke gjennom Vilkårene noen immaterielle rettigheter eller annen rett til DRIVE.no foruten å bruke DRIVE.no om ikke annet er eksplisitt angitt i Vilkårene eller i skriftlig avtale med DRIVE. 

Det er DRIVEs ansvar at DRIVE.no ikke krenker opphavsretten til tredjeparter, samt å inneha alle nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser for at DRIVE.no skal kunne leveres. 

Brukeren får en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke DRIVE.no så lenge Brukeren bruker DRIVE.no og ikke avtalen som disse Vilkårene representerer er sagt opp av DRIVE etter punkt 8 til å bruke DRIVE.no utelukkende i Brukerens egen virksomhet. Brukeren kan ikke kopiere eller dele tilgang  til DRIVE.no, eller på annen måte gjøre DRIVE.no tilgjengelig for tredjepart uten DRIVEs skriftlige forhåndssamtykke. 

Brukeren beholder rettighetene til sine data, herunder tekst og bilder, som Brukeren legger inn i eller overfører til DRIVE.no i forbindelse med bruken av DRIVE.no («Brukerdata»). DRIVE får imidlertid en ubegrenset og vederlagsfri rett til å benytte Brukerdata til å levere DRIVE.no til Brukeren, samt for utvikling av tjenester, drift og vedlikehold av nåværende eller fremtidige tjenester levert av DRIVE samt selskaper som DRIVE har avtale med. Denne retten omfatter også rett til å kopiere, bearbeide, lagre, videreutvikle, videreformidle og å gjøre Brukerdata tilgjengelig for allmennheten. DRIVE har eiendomsretten til det som frembringes av DRIVE basert på Brukerdata, og kan gi tilsvarende rettigheter til tredjepart. 

DRIVE kan selv eller ved andre selskaper i konsernet eller ved leverandører og partnere bruke Brukerdata til å levere DRIVE.no, til statistiske formål og til å forbedre og utvikle DRIVE.no, samt utvikle andre tjenester. Dette omfatter ikke bruk av Brukerdata som inkluderer personopplysninger, og DRIVE kan anonymisere Brukerdata for slikt bruk. 

DRIVE eller DRIVEs underleverandører og lisengivere har rettighetene til data som genereres av DRIVE.no samt DRIVEs øvrige tjenester, samt data som legges inn av DRIVE, DRIVEs underleverandører og lisensgivere og tredjeparter som er koblet til DRIVE.no. Brukeren kan bruke slike data mv. som en del av DRIVE.no så lenge Brukeren har anledning til å bruke DRIVE.no. 

Hver part skal, der det er aktuelt, følge instruksjonene som den andre parten fra tid til annen har gitt om bruken av sistnevntes immaterielle rettigheter. Ingen av partene skal foreta seg noe som kan risikere å skade den andre partens immaterielle rettigheter, herunder varemerke. 

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

DRIVE er behandlingsansvarlig for informasjon knyttet til kontoer som Brukeren legger inn i DRIVE.no.  

For behandling av personopplysninger som del av DRIVE.no, skal det inngås en databehandleravtale som regulerer behandlingen som er inntatt som vedlegg til og del av disse Vilkårene.  

 1. KONFIDENSIALITET/TAUSHETSPLIKT 

Informasjon som partene blir kjent og opplysninger partene mottar med i forbindelse med disse Vilkårene og bruk av DRIVE.no skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. 

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift eller for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes konfidensielle. 

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, leverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med DRIVE.no og nevnte kan kun gis tilgang til informasjon underlagt taushetsplikt og dersom det er nødvendig ved gjennomføring av leveranse og bruk av DRIVE.no. 

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 

Taushetsplikten gjelder også etter at bruken av DRIVE.no eller avtalen som disse Vilkårene representerer er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. 

 1. BEGRENSNING AV ANSVAR 

Som en følge av DRIVE.no leveres «as is» og «as availble», se punkt 3 kan ikke Brukeren fremme krav, herunder krav om direkte eller indirekte tap eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste eller omsetning eller erstatning, overfor DRIVE som følge av forhold knyttet til DRIVE.no. Denne begrensningen gjelder ikke i tilfelle av forsett eller grov uaktsomhet.  

I det tilfelle at DRIVE er ansvarlig, vil DRIVEs ansvar uansett være begrenset til et samlet beløp som tilsvarer de siste 12 måneders vederlag som Brukeren har betalt for tjenester til DRIVE. 

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE 

Disse Vilkårene gjelder så lenge Brukeren benytter DRIVE.no. Ønsker Brukeren å si opp Vilkårene, kan Brukeren stanse bruken av DRIVE.no og slette sine annonser og kontoer. DRIVE kan til enhver tid si opp avtalen med Brukeren som Vilkårene innebærer med 14 dagers skriftlig varsel ved vesentlig brudd på Vilkårene som for eksempel:  

 1. annonser inneholder villedende informasjon, herunder feil registreringsnummer,  
 2. det hentes ut informasjon fra DRIVE.no på annen måte enn forutsatt at DRIVE.no skal benyttes (som scraping, kopiering av bilder, informasjon mv.),  
 3. det undersøkes kode, funksjonalitet, grensesnitt, tekniske løsninger, infrastruktur, dekompileres programvare, etableres koblinger mot andre løsninger (API), foretas stresstesting, portskanning eller annet som kan belaste løsningen, eller lignende,  
 4. Brukeren slås konkurs, blir gjenstand for rekonstruksjon av selskapet, søker om akkord, stopper betalinger, går til avvikling eller må anses som insolvent,   
 5. overføring eller på annen måte gjøre tilgjengelig virus, ormer eller trojanske hester eller annen skadelig programvare eller kode, eller på annen måte skade eller negativt påvirke DRIVE.no,  
 6. det annonseres uten at Brukeren har de nødvendige rettigheter og tillatelser til det som annonseres, eller  
 7. DRIVE.no på annen måte misbrukes, kan DRIVE si opp avtalen med Brukeren som Vilkårene innebærer med umiddelbar virkning.  
 8. ENDRINGER. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER 

DRIVE har rett til ensidig å endre Vilkårene og/eller gi instruksjoner for bruk av DRIVE.no ved å varsle Brukeren. DRIVE kan også innføre eller endre vederlaget for DRIVE.no. Endringer trer i kraft 30 dager fra den datoen DRIVE har varslet om endringene. Dersom Brukeren ikke aksepterer endringene, har Brukeren ikke rett til å fortsette å bruke DRIVE.no.  

DRIVE har også rett til, uten forutgående varsel til Brukeren, å foreta endringer i DRIVE.no eller hvordan DRIVE.no leveres. Fjerner DRIVE vesentlig funksjonalitet eller foretar større endringer i DRIVE.no, vil DRIVE varsle om dette senest 30 dager før endring iverksettes enten på epost til Brukeren eller på DRIVE.no.  

Brukeren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Vilkårene med skriftlig forhåndssamtykke fra DRIVE. Reorganisering ved fusjon, fisjon, endring av eierskap mv. regnes ikke som overdragelse. DRIVE kan fritt overdra rettigheter etter Vilkårene.  

 1. TVISTELØSNING OG LOVVALG 

Partenes rettigheter og plikter etter Vilkårene og den avtale som Vilkårene etablerer bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av Vilkårene, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling innen én måned, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 

Oslo er avtalt som eksklusivt verneting.